Kooli raamatukogu ootab külastajaid koolipäevadel esmaspäevast neljapäevani 7.30-15.30 ja reedeti 7.30-13.00. Kohtumiseni!
Raamatukoguhoidja Mare Haus.
e-post: mare.haus@luunja.edu.ee

E-kataloog http://www.lugeja.ee/
Raamatukogude ühiskataloog võimaldab valida raamatukogu, mille andmeid soovitakse vaadata või mille kogus otsingut teostada.
Selleks alustatakse otsinguväljale raamatukogu nime trükkimisega.
Programm pakub vasteid, mille hulgast on võimalik endale sobiv valida ja edasi leida juba soovitud teavik.

Kinnitatud direktori käskkirjaga, nr 4-13/5, 14.03.2019

LUUNJA KESKKOOLI RAAMATUKOGU KASUTAMISEESKIRI

Raamatukogu lugeja teeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse vastavalt Haridus- ja teadusministri 18. märtsi 2011 määrusele nr 7 Kooliraamatukogude töökorralduse alused.

 1. Kooliraamatukogu teenindab kõiki Luunja Keskkooli õpilasi, õpetajaid ja töötajaid (erandina võimalusel vilistlasi, lapsevanemaid, lasteaia- ja kohaliku omavalitsuse töötajaid).
 2. Kooliraamatukogu teenused on järgmised: kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, DVD laenutus.
 3. Lugejaks registreeritakse õpilased kooli andmebaasi alusel, täiskasvanud isikuttõendava dokumendi esitamisel.
 4. Lugejad taasregistreeritakse iga uue õppeaasta algusega alates 1. septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse ning viiakse sisse vajalikud parandused lugejate elektroonilises andmebaasis. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist.
 5. Kooliraamatukogus on kasutuses elektrooniline andmebaas, mille kaudu on võimalik teostada otsingut ning toimub laenutus.
 6. Koju ei laenutata teatmeteoseid, mis on kasutamiseks kohapeal, uut perioodikat ning väärtuslikke ainueksemplare.
 7. Teavikute laenutusperiood on 21 päeva, kuid mitte rohkem kui 3 teavikut korraga. Perioodikat, auviseid ning väikese eksemplaarsusega soovituslikku kirjandust laenutatakse 7 päevaks. Erandkorras laenutatakse teatmekirjandust 1 päevaks ja nädalavahetuseks.
 8. Lugejal on õigus pikendada tagastustähtaega, kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad.
 9. Õpikud väljastab õpilastele ning vastutab kevadel nende tagastamise eest aineõpetaja. Kui õpetaja kasutab õpikuid ka järgneval õppeaastal, võib need hoiustada ainekabinetis.
 10. Õpikud jm õppematerjalid tuleb varustada kattepaberiga ning ettenähtud kohale kanda sisse kasutaja nimi.
 11. Kõik laenutatud teavikud kuuluvad õppeaasta lõppedes tagastamisele.
 12. Tagastamata või rikutud õpikud ning muud teavikud kuuluvad kasutaja poolt asendamisele sama või võrdväärseks tunnistatud teavikutega. Juhul, kui see ei ole võimalik, tasuda nende maksumus.
 13. Lugeja kohustus on hoida teavikuid hoolikalt. Enda nimel laenutatud teavikute edasiandmine ei ole lubatud.
 14. Luunja Keskkooli õpilastel tuleb õpingute ning töötajatel töövahekorra lõpetamisel raamatukogule tagastada kõik kasutuses olnud ning laenutatud õpikud ja teavikud. Raamatukoguhoidja kinnitab seda allkirjaga Koolist lahkumise lehel.
 15. Kooliraamatukogu on vaikne tööruum, kus arvestatakse teineteisega.
 16. Kooliraamatukogu tööaeg on kirjas Luunja Keskkooli kodulehel.