Tugipesa peamised ülesanded on õpilaste, õpetajate ja lastevanemate nõustamine ning toetamine; koolikohustuse täitmise jälgimine; abivajajate märkamine ning abistamisvõimaluste leidmine; sõbraliku, teineteist mõistva ja austava, õppimist soodustava õpikeskkonna loomine.

Tugipesa töö eesmärk on turvaline ja lapsesõbralik õpikeskkond, kus iga õpilane peab tundma ennast hästi ja kaitstult, on aktiivne ning positiivse ellusuhtumisega ja saab tulevikus iseseisvalt hakkama.

Tugipesa tööd juhib Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator (HEVKO), kelleks on sotsiaalpedagoog Maie Koger.

HEVKO  ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine  tugispetsialistide, õpetajate  ja lastevanemate vahel.

Tugipesa kontaktid:

Sotsiaalpedagoog Maie Koger, telefon 5036 710, e-post: maie.koger[ät]luunja.edu.ee

Logopeed Merit Hallap, e-post: merit.hallap[ät]luunja.edu.ee

Eripedagoog Evelin Kivisaar, e-post: evelin.kivisaar[ät]luunja.edu.ee

Eripedagoog Hiie Tikk, e-post: hiie.tikk[ät]luunja.edu.ee

Õpilasnõustaja Laivi Pilt, e-post: laivi.pilt[ät]luunja.edu.ee

Abiõpetaja Svetlana Žirova, e-post: svetlana.zirova[ät]luunja.edu.ee

Abiõpetaja Renate Sagaja, e-post: renate.sagaja[ät]luunja.edu.ee

Õpiabiõpetaja  Marika Muttik, e-post: marika.muttik[ät]luunja.edu.ee

Kooliväline nõustamine

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti, siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond. Otsus on lapsevanemale soovituslik, kuid kui vanem avaldab soovi otsust rakendada, siis koolile ja koolipidajale kohustuslik.

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. Rajaleidja võrgustiku veebiaadress on www.rajaleidja.ee, kuhu lisatakse vajalikku infot õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele.

HARNO Tartu büroo (Rajaleidja) kontaktid

Tähe 4, 51010 Tartu (V korrus)