Õpilaste vastuvõtutingimused Luunja Keskkooli 10. klassi

10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, elektroonilise testi ja vestluse tulemuste alusel.

22. aprillil 2022.a. sooritatakse e-testid Eksamite Infosüsteemis (EIS). Test toimub koolides. Samad testid sooritavad samal ajal Tartu linna gümnaasiumitesse kandideerivad õpilased.

Sisseastumistest toimub kell 10:00 – 12:00 eesti keeles ja matemaatikas.

Luunja Keskkooli 10. klassi kandideerimiseks tuleb esitada avaldus hiljemalt 28. märtsiks 2022.a.

Taotluses esitab kandideerija Luunja Keskkoolile järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • kontakttelefoni number
 • meiliaadress;
 • kandideerija vanema või hooldaja nimi, kontakttelefoni number, meiliaadress.

Luunja Keskkool edastab kandideerija isikukoodi ja meiliaadressi Haridus- ja Noorteametile testisoorituste isikustamise eesmärgil.

Sisseastumisvestlused sisseastujatega toimuvad maikuus 2022. Täpsem teave saadetakse avalduses esitatud meiliaadressile. Õpilase vastuvõtul arvestatakse tema motivatsiooni ja tahet õppida Luunja Keskkoolis.

Probleemide ja küsimuste korral palume võtta ühendust õppejuhi Ülle Taaberiga ulle.taaber@luunja.edu.ee:

Kinnitatud direktori käskkirjaga
nr 1-8/55 p 3, 01.02.2011

Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 27 alusel.

Kooli vastuvõtmine

 1. Gümnaasiumiastmesse võib vastuvõtmist taotleda iga põhiharidust omav isik.
 2. 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistuse,
  kirjaliku testi tulemuste ja vestluse alusel.
 3. Testi toimumise ja vestluste ajad teatatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsiks.
 4. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise
  korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja
  arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega
  või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 5. Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli
  koduleheküljel http://www.luunja.edu.ee

Vastuvõtmisel esitatavad dokumendid:

 1.  kooli vastu võtmise avaldus, mis täidetakse Luunja ARNO-s;
 2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (näit sünnitunnistus) ametlikult
  kinnitatud ärakiri. Vajadusel kinnitab originaaldokumendi ärakirja kool;
 3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud väljavõte õpilasraamatust,
  klassitunnistus või õpinguraamat, hinneteleht jooksval õppeveerandil või
  kursusel pandud hinnetega, kui õpilane võetakse kooli vastu õppeperioodi
  kestel;
 4. sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
 5. gümnaasiumi sisseastumisel sisseastuja põhikooli lõputunnistus või selle
  ametlikult kinnitatud ärakiri. Vajadusel kinnitab originaaldokumendi ärakirja
  kool.

Vastuvõtu korraldus

 1. Õpilane jätkab Luunja Keskkoolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis
  väljaarvamise hetkel õppis.
 2. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase
  vanust ja seni omandatud haridust:

  • sisseastuja puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument, põhiainete
   testide alusel taseme kindlaks määramisel;
  • sisseastuja puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava
   alusel koostatud õppekava järgi või vastavalt haridus- ja teadusministri
   määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile
   kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja
   õppetundide arvule;
  • välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul;
   Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord 2

Vastuvõtmisest ja vastuvõtmisest keeldumisest teavitamine
Luunja Keskkooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse kooli
sisseastujat või tema seaduslikku esindajat kolme tööpäeva jooksul dokumentide
esitamise päevast