Õpilaste vastuvõtutingimused ja -ajad Luunja Keskkooli 10. klassi

 1. 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistuse ja kirjaliku testi tulemuste alusel. Kirjalik test toimub 14.04.2020.
 2. Teiste koolide põhikoolide lõpetanutele korraldab kooli juhtkond lisaks p 1 toodud tingimusele ka vestluse 19.06.2020.
 3. Õpilase vastuvõtul arvestatakse tema motivatsiooni ja tahet õppida Luunja Keskkoolis.
 4. Täiendav vastuvõtt toimub 21. 08. 2020.

Luunja_Keskkooli_vastuvõtt

Kinnitatud direktori käskkirjaga
nr 1-8/55 p 3, 01.02.2011

Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 27 alusel.

Kooli vastuvõtmine

 1. Gümnaasiumiastmesse võib vastuvõtmist taotleda iga põhiharidust omav isik.
 2. 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistuse,
  kirjaliku testi tulemuste ja vestluse alusel.
 3. Testi toimumise ja vestluste ajad teatatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsiks.
 4. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise
  korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja
  arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega
  või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 5. Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli
  koduleheküljel http://www.luunja.edu.ee

Vastuvõtmisel esitatavad dokumendid:

 1.  kirjalik taotlus;
 2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (näit sünnitunnistus) ametlikult
  kinnitatud ärakiri. Vajadusel kinnitab originaaldokumendi ärakirja kool;
 3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud väljavõte õpilasraamatust,
  klassitunnistus või õpinguraamat, hinneteleht jooksval õppeveerandil või
  kursusel pandud hinnetega, kui õpilane võetakse kooli vastu õppeperioodi
  kestel;
 4. sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
 5. gümnaasiumi sisseastumisel sisseastuja põhikooli lõputunnistus või selle
  ametlikult kinnitatud ärakiri. Vajadusel kinnitab originaaldokumendi ärakirja
  kool.

Vastuvõtu korraldus

 1. Õpilane jätkab Luunja Keskkoolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis
  väljaarvamise hetkel õppis.
 2. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase
  vanust ja seni omandatud haridust:

   

   

  • sisseastuja puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument, põhiainete
   testide alusel taseme kindlaks määramisel;
  • sisseastuja puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava
   alusel koostatud õppekava järgi või vastavalt haridus- ja teadusministri
   määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile
   kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja
   õppetundide arvule;
  • välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul;
   Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord 2

Vastuvõtmisest ja vastuvõtmisest keeldumisest teavitamine
Luunja Keskkooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse kooli
sisseastujat või tema seaduslikku esindajat kolme tööpäeva jooksul dokumentide
esitamise päevast