Luunja_Keskkooli_vastuvõtt

Kinnitatud direktori käskkirjaga
nr 1-8/55 p 3, 01.02.2011

Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 27 alusel.

Kooli vastuvõtmine

 1.  Luunja Keskkool võtab vastu kõik koolikohustuslikud õpilased, kelle elukoht asub kooli teeninduspiirkonnas ja kelle puhul pole seadusega sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.
 2. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 3. Luunja Keskkooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli
  koduleheküljel http://www.luunja.edu.ee

Vastuvõtmisel esitatavad dokumendid:

 1.  kooli vastu võtmise avaldus, mis esitatakse Luunja ARNO-s;
 2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (näit sünnitunnistus) ametlikult kinnitatud ärakiri. Vajadusel kinnitab originaaldokumendi ärakirja kool;
 3. sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;

Vastuvõtu korraldus

 1. Õpilane jätkab Luunja Keskkoolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis.
 2. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust:
  • sisseastuja puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument, põhiainete testide alusel taseme kindlaksmääramisel;
  • sisseastuja puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi või vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule;
  • välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul;
 3. Vastuvõtmisest ja vastuvõtmisest keeldumisest teavitamine
 4. Luunja Keskkooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse kooli sisseastujat või tema seaduslikku esindajat kolme tööpäeva jooksul dokumentide esitamise päevast